Novi Zakon o fiskalizaciji podrazumeva promene dosadašnjih propisa i pravila kako bi se oni što bolje prilagodili uslovima tržišta. Za razliku od sadašnje situacije, uvođenjem novog Zakona koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije proširuje se opseg onih preduzetnika koji će morati da uvedu fiskalni sistem naplate usluga ili proizvoda. 

Najveću novinu predstavlja činjenica da predmet fiskalizacije može biti i promet u maloprodajnom objektu bez obzira na to da li je kupac pravno ili fizičko lice. Ovaj zakon se takođe odnosi i na promet koji se ostvaruje putem automata, odnosno samonaplatnih uređaja. 

Bitnu olakšicu novog Zakona o fiskalizaciji predstavlja to što više neće biti potrebna izrada i dostavljanje preseka stanja, kao ni dnevnih i periodičnih izveštaja. Ovaj Zakon će početi da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Šta je fiskalizacija?

Pod pojmom fiskalizacije se podrazumeva proces evidentiranja prometa robe i usluga u trgovini na malo pomoću fiskalnih uređaja, odnosno fiskalnih kasa. Obveznici fiskalizacije će imati obavezu da izdaju fiskalni račun u momentu prometa putem fiskalnog uređaja, kao i da Poreskoj upravi dostave podatke o izdatom računu u realnom vremenu. Zapravo, u pitanju je Zakon koji će sprečavati nelegalno izdavanje računa. 

Po čemu se razlikuje nova fiskalizacija?

Ključne novine u novom Zakonu o fiskalizaciji se odnose na proširenje delatnosti za koje se predviđa fiskalizacija, kao i širenje predmeta fiskalizacije. Fiskalizacija 2022. godine podrazumeva da će i avansi za izdavanje robe i usluga biti predmet fiskalizacije. Definisano je i ko sve spada u obveznike fiskalizacije.

Novim Zakonom o fiskalizaciji takođe se menjaju i određeni pojmovi, tako da će se umesto dosadašnjih pojmova kao što su „fiskalna kasa“ i „fiskalni isečak“ koristiti pojmovi „elektronski fiskalni uređaj“ i „fiskalni račun.“ Takođe se više neće primenjivati nalog za ispravku (obrazac NI), dnevni i periodični izveštaj, kao i presek stanja.

Na koga se odnosi novi Zakon o fiskalizaciji?

Novi Zakon predviđa da su svi privrednici i sva privredna društva njime obuhvaćeni, izuzev pojedinačnih slučajeva. U pitanju su delatnosti kao što su: frizerski i kozmetički saloni, kladionice, sportski centri, muzeji i slično. Takođe, ukoliko se promet robe ili usluga ostvaruje putem elektronske prodaje (web shop, e-commmerce, prodaja preko društvenih mreža), trgovci će morati da fiskalizuju svoje račune. 

Ipak, postoje i određene delatnosti koje su izuzete i koje će i dalje moći da rade bez fiskalnih kasa. To su advokati, taksisti, veterinari, telekomunikacije, javni poštanski servis i veći deo finansijskih usluga. Ovo se takođe odnosi i na obrazovanje, ali ne na sve segmente obrazovanja. Konkretno, kada je u pitanju škola jezika, obuka za rad na računaru i sve što spada pod kategoriju “ostalog obrazovanja” podleže novom Zakonu o fiskalizaciji. 

Osim toga kada je reč o prometu robe i usluga na malo postoje izuzeci koji ne podležu obavezi fiskalizacije. To su trgovina na malo od strane putujućih trgovaca i uličnih prodavaca, kao i pijačna prodaja sopstvenih poljoprvrednih proizvoda. 

Šta konkretno znače ove novine?

Naime, fiskalni obveznik će morati da nabavi novi elektronski fiskalni uređaj, odnosno za one u sistemu PDV-a elektronski naplatni uređaj (ENU) ili da izvrši nadogradnju starog uređaja. Zatim će morati da se registruje kod Poreske uprave, nakon čega će dobiti bezbednosni element, što podrazumeva uspešno povezivanje fiskalnog uređaja sa bazom podataka Poreske uprave. Knjigovodstvene agencije su upoznate sa novim Zakonom o fiskalizaciji, tako da se podrazumeva da će na vreme obavestiti klijente o koracima koje treba da preduzmu.

Na taj način Poreska uprava će imati uvid u izdavanje fiskalnih računa kao i prometa na malo u realnom vremenu. Iz tog razloga će biti neophodna stalna internet konekcija. Ukoliko se desi da nestane internet, bezbedonosni element čuva sve podatke o svim izdatim računima. Odmah nakon ponovne konekcije te podatke prosleđuje Poreskoj upravi.

Novi Zakon o fiskalizaciji iz tog razloga i predviđa da se računi izdaju u realnom vremenu i skladište na serveru Poreske uprave, što znači da je moguće odmah proveriti ispravnost fiskalnog računa skeniranjem QR koda na njemu ili putem SMS-a.

Imate vremena do kraja 2021. godine da se uskladite sa novom fiskalizacijom

Zakon o fiskalizaciji je stupio na snagu, ali  obveznicima fiskalizacije je ostavljeno prostora da do kraja 2021. godine usklade svoje poslovanje sa novim propisima. 

Smatra se da će zahvaljujući novom Zakonu kontrola poreskih obveznika biti efikasnija, kao i  da će eventualni pokušaji utaje poreza biti višestruko smanjeni. 

Očekuje se da će zahvaljujući novoj fiskalizaciji doći do suzbijanja sive ekonomije, što je svakako od velikog značaja za celokupnu državu. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here